1. Uvod

Katalog informacija Kulturnog centra Travno (dalje: KUC-a Travno) ustrojen je prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne Novine br. 25/1385/1569/22) radi omogućavanja i osiguravanja prava na pristup informacijama svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama (dalje: korisnik prava na pristup informacijama), putem otvorenosti i javnost KUC-a Travno, kao pravne osobe čiji su program i djelovanje utvrđeni kao javni interes te se u cijelosti ili djelomično financira iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima prava na pristup informacijama na jednak način i pod jednakim uvjetima i oni su ravnopravni u njegovom ostvarivanju. Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika prava na pristup informacijama na traženje i dobivanje informacija i obvezu KUC-a Travno da omogući pristup zatraženoj informaciji te da informacije redovito objavljuje.

Informacija je svaki napisani, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili drugi zapis podataka u pojedinačnom predmetu koji čini sadržajnu cjelinu, a koju posjeduje, stvara, raspolaže i nadzire KUC Travno.

Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno iz kataloga, bez upućivanja posebnog zahtjeva, a za sve ostale informacije i dokumente korisnik prava na pristup informacijama ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Temeljem zakona o pravu na pristup informacijama KUC Travno će uskratiti pravo na pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka. KUC Travno može uskratiti pravo na pristup informaciji ako postoje osnovane sumnje da bi njezino objavljivanje:

– onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenja sudske odluke ili kazne,
– onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor,inspekcijski nadzora, odnosno nadzor zakonitosti,
– povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.

KUC Travno će uskratiti pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koja vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.

KUC Travno će uskratiti pravo na pristup informacijama koje su zakonom ili na osnovi kriterija utvrđenih zakonom proglašene državnom, vojnom, službenom ili profesionalnom tajnom ili ako je tražena informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

2. OPĆI PODACI

Kulturni centar Travno
Božidara Magovca 17, 10010 Zagreb
OIB: 15589224990
IBAN: HR1424020061100078619
ravnateljica: Gorana Šojat
Telefon:01/66-01-626
E-pošta: kuc@kuctravno.hr 
Službenik za informiranje: ppi@kuctravno.hr
Povjerenik za zaštitu privatnosti: domagoj@kuctravno.hr
Web stranice: www.kuctravno.hr  | www.pif.hr | www.tradicijskakulturnabastina.hr | www.msf.hr 

Predmet poslovanja:

KUC Travno je javna ustanova koja obavlja djelatnosti kulture i obrazovanja:

 

Katalog informacija Kulturnog centra Travno (dalje: KUC-a Travno) ustrojen je prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne Novine br. 25/1385/1569/22) radi omogućavanja i osiguravanja prava na pristup informacijama svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama (dalje: korisnik prava na pristup informacijama), putem otvorenosti i javnost KUC-a Travno, kao pravne osobe čiji su program i djelovanje utvrđeni kao javni interes te se u cijelosti ili djelomično financira iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima prava na pristup informacijama na jednak način i pod jednakim uvjetima i oni su ravnopravni u njegovom ostvarivanju. Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika prava na pristup informacijama na traženje i dobivanje informacija i obvezu KUC-a Travno da omogući pristup zatraženoj informaciji te da informacije redovito objavljuje.

Informacija je svaki napisani, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili drugi zapis podataka u pojedinačnom predmetu koji čini sadržajnu cjelinu, a koju posjeduje, stvara, raspolaže i nadzire KUC Travno.

Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno iz kataloga, bez upućivanja posebnog zahtjeva, a za sve ostale informacije i dokumente korisnik prava na pristup informacijama ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Temeljem zakona o pravu na pristup informacijama KUC Travno će uskratiti pravo na pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka. KUC Travno može uskratiti pravo na pristup informaciji ako postoje osnovane sumnje da bi njezino objavljivanje:

– onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenja sudske odluke ili kazne,
– onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor,inspekcijski nadzora, odnosno nadzor zakonitosti,
– povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.

KUC Travno će uskratiti pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koja vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.

KUC Travno će uskratiti pravo na pristup informacijama koje su zakonom ili na osnovi kriterija utvrđenih zakonom proglašene državnom, vojnom, službenom ili profesionalnom tajnom ili ako je tražena informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

KUC Travno omogućava pristup informacijama o organizaciji i programu svog rada te načinu obavljanja poslova iz svoje djelatnosti putem službene web stranice te održavanjem tiskovnih konferencija i davanjem priopćenja sredstvima javnog priopćavanja. Osim navedenog, korisnici ostvaruju pravo na pristup informacijama podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva KUC-u Travno, odnosno službeniku za informiranje. Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama dostupan je na ovome linku: Zahtjev za pristup informacijama.docx

Ako je zahtjev podnesen usmeno, o tome će se sastaviti zapisnik, a ako je podnesen putem telefona o tome će se sastaviti pismena zabilješka. Zahtjevi podneseni putem e-pošte moraju sadržavati sve podatke koje sadrži pismeni zahtjev.

KUC Travno omogućava pristup informacijama davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:

– neposrednim davanjem informacije;
– davanjem informacije pisanim putem,
– uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
– dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
– na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Zahtjev se podnosi:

– pisanim putem na adresu: Kulturni centar Travno, Božidara Magovca 17, 10010 Zagreb
– e-poštom: ppi@kuctravno.hr
– telefonom : 01/66-01-626

Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tjela javne vlasti kojem se podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime, prezime i adresu, odnosno, naziv i sjedište korisnika. Podnositelj zahtjeva može naznačiti način dostave tražene informacije.

Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.

KUC Travno će podnositelju zahtjeva za omogućiti pristup traženoj informaciji u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva KUC Travno će pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od tri dana. Ako podnositelj zahtjev ne ispravi na odgovarajući način, KUC Travno će rješenjem odbaciti zahtjev kao nerazumljiv ili nepotpun.

Ako KUC Travno ne posjeduje, ne raspolaže ili ne nadzire informaciju, a ima saznanja o nadležnom tijelu, u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva ustupit će zahtjev tijelu javne vlasti koje posjeduje, raspolaže ili nadzire traženu informaciju, o čemu će obavijestiti podnositelja zahtjeva. U tom slučaju, rokovi se računaju od dana kada je tijelo javne vlasti zaprimilo ustupljeni zahtjev.

Svi rokovi za ostvarivanje prava na pristup informacijama mogu se produžiti do 30 dana, ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta KUC-a Travno, ako je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije i ako se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija. O razlozima produljenja roka KUC Travno će obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku od osam dana.

KUC Travno će odbiti zahtjev u slučajevima predviđenim Zakonom o pravu na pristup informacijama. O žalbama na rješenje KUC-a Travno odlučuje Agencija za zaštitu osobnih podataka. Protiv rješenja Agencije za zaštitu osobnih podataka može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RH.

Izvješće – pravo na pristup informacijama za 2022. godinu.

Upitnik za samoprocjenu

obrasci:

Zahtjev-za-ispravak-ili-dopunu-informacije-obrazac 

Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija-obrazac 

Zalba-protiv-rjesenja-obrazac 

Zalba-sutnja-uprave-obrazac